Bordnet ze spryskiwaczem w płynie, op. 1 l

Czyszczenie i dezynfekcja
Zasadowy preparat w płynie do czyszczenia obrzeży i linii wodnej

Bordnet jest gęstym płynem przeznaczonym do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów. Posiada dużą zdolność rozpuszczania starych osadów brudu, tłuszczu i mydła ułatwiając czyszczenie zaniedbanych basenów. Butelka z preparatem wyposażona jest w spryskiwacz ułatwiający nanoszenie preparatu na czyszczone powierzchnie.
Preparat działa łagodnie na czyszczone powierzchnie i można go stosować do wszystkich rodzajów okładzin basenów (ceramika, folia, tworzywa sztuczne i stal nierdzewna). Jest biologicznie degradowany.
Bordnet jest preparatem gotowym do bezpośredniego użycia (bez rozcieńczania) i zawiera wodorotlenek sodu, alkohol, niejonowe substancje powierzchniowo-czynne oraz substancje pomocnicze (zapachowe i zagęszczające).

Nierozcieńczonym preparatem spryskać zanieczyszczone powierzchnie i odczekać kilka minut, a następnie gąbką lub szmatką zetrzeć zanieczyszczenia. Większe zanieczyszczenia można usunąć przez pocieranie. Szmatkę lub gąbkę należy często płukać w wiadrze z wodą, a następnie wyżymać.
Przy dużym zabrudzeniu linii wodnej należy uprzednio obniżyć poziom wody w basenie.

Bordnet wolno stosować tylko do czyszczenia basenów. Nie nadaje się do czyszczenia materiałów nieodpornych na zasady (aluminium, powierzchnie malowane itp.).
Stare osady kamienia można usunąć za pomocą Decalcit Super.

Butelka 1 l (ze spryskiwaczem).

H315 – Działa drażniąco na skórę.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe , jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

Dokumenty do pobrania

Bordnet ze spryskiwaczem w płynie, op. 1 l

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293