Decalcit Filter w płynie, op. 1 kg

Czyszczenie i dezynfekcja
Kwaśny preparat do usuwania kamienia i zanieczyszczeń z filtrów

Decalcit Filter usuwa osady wapnia (kamienia) i inne zanieczyszczenia z filtrów basenowych, przez co znacznie poprawia skuteczność filtrowania. Nie zawiera kwasu solnego.
Może również służyć do usuwania osadów wapnia z innych powierzchni (rolet basenowych, elementów wyposażenia itp.) pod warunkiem, że są one wykonane z materiałów kwasoodpornych.
Decaltit Filter posiada bardzo dużą zdolność rozpuszczania osadów wapnia. Zawiera inhibitory korozji i nie uszkadza materiałów z jakich wykonano filtry. Działa zarazem bakteriobójczo i szybko dezynfekuje filtry.
Decalcit Filter jest preparatem czyszczącym w postaci proszku o kwaśnym odczynie i zawierającym kwas amidosulfonowy, środki powierzchniowo-czynne oraz inhibitory korozji.

Intensywne czyszczenie filtrów – jeden/dwa razy w roku wlać 10 % roztwór Decalcit Filter (1 kg preparatu na 10 l wody) do opróżnionego z wody zbiornika filtra i pozostawić na noc. Następnego dnia należy przeprowadzić dokładne płukanie wsteczne. W razie potrzeby czynność powtórzyć.
Bieżąca konserwacja filtrów – raz na dwa miesiące umieścić 300 – 500 g Decalcit Filter w skimmerze. Ustawić zawór wielopołożeniowy w położeniu płukania wstecznego i poprzez krótkie włączenie pompy obiegowej wprowadzić roztwór do filtra. Następnie wyłączyć pompę. Po upływie jednej godziny należy przeprowadzić dokładne płukanie wsteczne.
Filtry kartuszowe – pozostawić wkład filtracyjny na noc w 10% roztworze Decalcit Filter.
Następnego dnia wypłukać dokładnie wkład filtracyjny w wodzie.

Nie stosować preparatu do materiałów nieodpornych na kwasy jak aluminium, płytki ceramiczne nieodporne na kwas, powłoki lakiernicze itp.

Puszka 1 kg.

H315 – Działa drażniąco na skórę.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe , jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

Dokumenty do pobrania

Decalcit Filter w płynie, op. 1 kg

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293