Decalcit Super/Becken w płynie, op. 1 l

Czyszczenie i dezynfekcja
Kwaśny preparat w płynie do szybkiego usuwania kamienia

Decalcit Super bardzo skutecznie usuwa osady wapnia (kamienia), rdzy i innych zanieczyszczeń w basenach i na ich obrzeżach, w sanitariatach oraz w szatniach.
Preparat posiada dużą zdolność rozpuszczania bardzo starych osadów kamienia ułatwiając czyszczenie zaniedbanych basenów. Jest biologicznie degradowany. Dzięki nowej recepturze preparat ma większą lepkość i lepiej przylega do pionowych powierzchni ułatwiając czyszczenie.
Decalcit Super zawiera 20% kwas solny, alkohol, kationowe środki powierzchniowo – czynne, inhibitory korozji oraz substancje zapachowe i pomocnicze.

Przed czyszczeniem należy dokładnie zwilżyć czyszczone powierzchnie.
W zależności od stopnia zanieczyszczenia preparat Decalcit Super należy rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:5 do 1:1 (1 l do 5 l preparatu na 5 l wody).
Roztwór należy nanieść na czyszczone powierzchnie, pozostawić na 10 – 15 minut, wyszczotkować i następnie dokładnie spłukać wodą. Przy utrzymujących się osadach wapnia zabieg należy powtórzyć.
Powierzchnie malowane i aluminiowe oraz elementy chromowane można czyścić preparatem Decalcit Super, ale rozcieńczonym wodą przynajmniej w stosunku 1 : 5.
Po 5 minutowej reakcji czyszczone powierzchnie należy spłukać dokładnie wodą. Zastosowanie ciepłej wody znacznie wzmacnia działanie preparatu.

Czyszczone pomieszczenia należy dobrze wietrzyć.
Decalcit Super nie powinien być stosowany do czyszczenia materiałów nieodpornych na działanie kwasów (wykładziny marmurowe, kamienne, nieodporne na kwas płytki ceramiczne i emalie).
Tłuste osady należy czyścić za pomocą preparatów Adisan lub Bordnet.

Butelka 1 l.
Kanister 3 l.
Kanister 10 kg.

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H290 – Może powodować korozję metali.
P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami ): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P330 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dokumenty do pobrania

Decalcit Super/Becken w płynie, op. 1 l

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293