Chlorifix Supreme w granulkach, op. 5 kg

Produkt bakteriobójczy do dezynfekcji wody w basenach.
Szybko rozpuszczalny granulat chlorowy do szokowej dezynfekcji wody

Chlorifix Supreme / Chlorifix jest szybko rozpuszczalnym preparatem w postaci mikrogranulek o działaniu dezynfekcyjnym używanym głównie do szokowego chlorowania. Produkt powoduje szybki rozkład zanieczyszczeń i substancji organicznych powodujących zmętnienie wody w basenach kąpielowych.
Produkt jest pozbawiony wapnia i posiada obojętny odczyn pH. Rozpuszcza się całkowicie w wodzie i nie tworzy osadów. Może być stosowany do twardej wody.
Produkt zawieraj 56% stabilizowanego wolnego chloru w postaci dihydratu dichloroizocyjanuranu sodu i posiadają charakterystyczny zapach chloru.
Chlorifix Supreme / Chlorifix jest odporny na duże nasłonecznienie i wyższą temperaturę wody w basenie.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji wody basenowej jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 (dodatkowa informacja na odwrocie ulotki).
Pierwsze i cotygodniowe dozowanie do wody basenowej: 50 g Chlorifix’u Supreme na 10 m3 wody w basenie.
Dezynfekcja szokowa: Przy mętnej wodzie: 200 g na 10 m3 wody.
W przypadku wystąpienia dużej ilości glonów dodatkowo użyć produktów ograniczających ich wzrost (dodatkowa informacja na odwrocie ulotki) .
Dodatkowe wskazówki:
Produkt należy dozować po uprzednim rozpuszczeniu w plastikowym wiadrze z wodą. Nie umieszczać granulatu w dozownikach przepływowych. W celu lepszego wymieszania produkt należy dozować blisko dopływu wody, najlepiej wieczorem po zakończeniu całodziennej eksploatacji basenu.
Przy intensywnej eksploatacji basenu, po burzach, przy wysokich temperaturach oraz przy śliskich osadach w basenie należy środek dozować częściej i w większych ilościach, aż do podwojenia normalnej dawki. Stosować nie częściej niż raz na dobę.
Po wykonaniu szokowego chlorowania można kąpać się w basenie dopiero wtedy, gdy zawartość wolnego chloru spadnie poniżej 3 mg/l. Nie przewiduje się niezbędnego czasu wentylacji pomieszczeń.
Dawka skuteczna określona metodą wg PN-EN 1276:2010 w wodzie zawierającej 0,3 g/l albuminy: 200 mg/dm3 (0,020%).

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL pH-Minus lub pH-Plus.
W celu zapobiegania rozwojowi glonów należy regularnie stosować preparat Desalgin lub Desalgine Jet zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
W przypadku wystąpienia dużej ilości glonów dodatkowo użyć 250 ml preparatu Desalgin lub Desalgine Jet na 10 m3 wody.
Wsypanie większej ilości granulek Chlorifix bezpośrednio na dno basenu może spowodować powstanie białych odbarwień na pokryciu basenu, a zwłaszcza folii.
Należy unikać kontaktu granulatu z materiałami nieodpornymi na działanie chloru.
W przypadku wody o twardości większej niż 100 dH zaleca się stosowanie stabilizatora twardości wody BAYROL Calcinex, w celu zapobiegania wytrącaniu się i odkładaniu osadów wapnia.

Puszka 1 kg.
Wiadro 5 kg
Wiadro 10 kg

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H319 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P101 – W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dokumenty do pobrania

Chlorifix Supreme w granulkach, op. 5 kg

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293