Chloriklar Supreme w tabletkach, op. 5 kg

Produkt bakteriobójczy do dezynfekcji wody w basenach
Szybko rozpuszczalne tabletki chlorowe do szokowej dezynfekcji wody

Chloriklar Supreme jest produkowany w postaci 20 g tabletek o silnym dezynfekcyjnym i jest używany głównie do szokowego chlorowania wody. Produkt powoduje szybki rozkład zanieczyszczeń i substancji organicznych powodujących zmętnienie wody w basenach kąpielowych oraz szybko likwiduje glony.
Chloriklar Supreme jest pozbawiony wapnia i posiada obojętny odczyn pH. Rozpuszcza się całkowicie w wodzie i nie tworzy osadów.
Może być stosowany do twardej wody.
Produkt zawiera 63% stabilizowanego wolnego chloru w postaci kwasu trójchloroizocyjanurowego, zawiera także węglanu sodu. Tabletki posiadają charakterystyczny zapach chloru. Chloriklar Supreme jest odporny na duże nasłonecznienie i wyższą temperaturę wody w basenie

Dawka skuteczna: 10 mg/dm3 (0,001%).
Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 (dodatkowa informacja na odwrocie ulotki).
Pierwsze i cotygodniowe dozowanie – 3 tabletki na 10 m3 wody w basenie umieszczone w skimmerze podczas pracy pompy obiegowej.
Codzienna kontrola wody – zawartość wolnego chloru mierzona za pomocą testera, powinna wynosić 0,3 – 0,6 mg/l, zgodnie z dopuszczalnymi zakresami wartości określonymi w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Zastosowanie w pływającej bojce: z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowania produktu.
Dozowanie szokowe (przy mętnej wodzie): 10 tabletek na 10 m3 wody umieszczone w skimmerze, zapewniając ciągłą pracę pompy obiegowej.
Nie przewiduje się niezbędnego czasu wentylacji pomieszczeń.
W przypadku wystąpienia dużej ilości glonów dodatkowo użyć produktów ograniczających ich wzrost (dodatkowa informacja na odwrocie ulotki).
Dodatkowe wskazówki:
Nie należy wrzucać tabletek bezpośrednio do basenu. Przy intensywnej eksploatacji basenu, po burzach, przy wysokich temperaturach oraz przy śliskich osadach w basenie, środek należy dozować częściej lub w większych ilościach, aż do podwojenia normalnej dawki.
Nie przewiduje się niezbędnego czasu wentylacji pomieszczeń.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL pH-Minus lub pH-Plus.
W celu zapobiegania rozwojowi glonów należy regularnie stosować preparat Desalgin lub Desalgine Jet zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
W przypadku wystąpienia dużej ilości glonów dodatkowo użyć 250 ml preparatu Desalgin lub Desalgine Jet na 10 m3 wody.
Wsypanie tabletek Chloriklar Supreme bezpośrednio na dno basenu może spowodować powstanie białych odbarwień na pokryciu basenu, a zwłaszcza folii.
Należy unikać kontaktu produktu z materiałami nieodpornymi na działanie chloru.
W przypadku wody o twardości większej niż 100 dH zaleca się stosowanie stabilizatora twardości wody BAYROL Calcinex, w celu zapobiegania wytrącaniu się i odkładaniu osadów wapnia.

Puszka 1 kg.
Wiadro 5 kg

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H319 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P101 – W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dokumenty do pobrania

Chloriklar Supreme w tabletkach, op. 5 kg

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293