Chloriliquide Supreme w płynie, op. 20 l

Produkt bakteriobójczy do dezynfekcji wody w basenach.
Stabilizowany podchloryn sodu do ciągłej dezynfekcji wody

Chloriliquide Supreme / Chloriliquide jest gotowym do natychmiastowego użycia środkiem dezynfekcyjnym, używanym na basenach kąpielowych wyposażonych w automatyczną instalację dozującą. Szybko utlenia zanieczyszczenia organiczne.
Chloriliquide Supreme / Chloriliquide zawiera podchloryn sodu o zawartości 13% wolnego chloru.
Zawiera ponadto środki oddzielające, które zapobiegają krystalizowaniu podchlorynu sodu w pompach, przewodach i zaworach dozujących. Dodatek stabilizatora twardości wody zapobiega natomiast wytrącaniu się osadów wapnia.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji wody basenowej jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 (dodatkowa informacja na odwrocie ulotki).
Dozowanie produktu powinno odbywać się tylko za pomocą stacji pomiarowo-regulacyjnej i pompy dozującej, bezpośrednio z pojemnika fabrycznego. Zalecane stężenie chloru w wodzie basenowej 0,3 – 0,6 mg/l (sprawdzane testem na chlor).
Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowania produktu.
Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor). Dopuszcza się stosowanie z produktami zgodnymi, na warunkach określonych w ulotkach informacyjnych / kartach technicznych (dodatkowa informacja na odwrocie ulotki).
Dodatkowe wskazówki:
Pojemniki transportować i przechowywać tylko w pozycji pionowej. Chronić przed zamarznięciem.
Magazynować osobno od kwasów i substancji podatnych na utlenianie (np. papier, drewno).

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL pH-Minus lub pH-Plus.
W celu zapobiegania rozwojowi glonów należy regularnie stosować preparat Desalgin lub Desalgine Jet zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
W przypadku wystąpienia dużej ilości glonów dodatkowo użyć 250 ml preparatu Desalgin lub Desalgine Jet na 10 m3 wody.
Należy unikać kontaktu granulatu z materiałami nieodpornymi na działanie chloru.

Kanister 30 l

H290 – Może powodować korozję metali
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
EUH031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH206 – Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor )
P101 – W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami ): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dokumenty do pobrania

Chloriliquide Supreme w płynie, op. 20 l

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293