Chlorilong Classic w tabletkach, op. 5 kg

Produkt bakteriobójczy do dezynfekcji wody w basenach.
Wolno rozpuszczalne tabletki chlorowe do ciągłej dezynfekcji wody

Chlorilong Classic w postaci wolno rozpuszczalnych białych 200 g tabletek o działaniu dezynfekcyjnym, używany jest do długotrwałej dezynfekcji wody. Powoduje szybki rozkład zanieczyszczeń i substancji organicznych powodujących, zmętnienie wody w basenach kąpielowych.
Produkt jest pozbawiony wapnia i posiada obojętny odczyn pH. Rozpuszcza się wolno, ale całkowicie w wodzie i nie tworzy osadów. Może być stosowany do wody o każdej twardości.
Tabletki zawierają 84% stabilizowanego wolnego chloru w postaci symklozenu (kwasu trichlorocyjanurowego) i posiadają charakterystyczny zapach chloru. Chlorilong Classic jest odporny na duże nasłonecznienie i wyższą temperaturę wody w basenie.

Jedna 200 g tabletka Chlorilong Classic jest przeznaczona do uzdatniania wody w basenie o objętości około 30 m3 przez okres 10 – 14 dni.
Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4.
Tabletki należy umieszczać w dozowniku przepływowym (w instalacji filtracyjnej), dozowniku pływającym (pływająca bojka) lub w skimmerze (po zakończeniu całodziennej eksploatacji basenu).
Pierwsze dozowanie – 1 tabletka na 30 m3 wody w basenie oraz dodatkowo produkt do chlorowania wody w basenie, który szybko uwalnia chlor (dodatkowe informacje na odwrocie ulotki).
Dozowanie uzupełniające – 1 tabletka na 30 m3 wody co 10 – 14 dni.
Kontrola – zawartość wolnego chloru mierzona za pomocą testera powinna wynosić 0,3 – 0,6 mg/l.
Dodatkowe wskazówki:
W celu przeprowadzenia szybkiej korekty zawartości chloru w wodzie należy użyć produktów do chlorowania wody, które szybko uwalniają chlor (dodatkowe informacje na odwrocie ulotki).
Przy wodzie o twardości powyżej 100 dH wskazane jest stosowanie stabilizatora twardości wody, w celu zapobiegania wytrącaniu i odkładaniu się związków wapnia (dodatkowe informacje na odwrocie ulotki).
Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowania produktu. Nie przewiduje się niezbędnego czasu wentylacji pomieszczeń.
Dawka skuteczna określona metodą wg PN-EN 1276:2010 w wodzie zawierającej 0,3 g/l albuminy: 150 mg/dm3 (0,015%).

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL pH-Minus lub pH-Plus.
Przed pierwszym dozowaniem zaleca się dodatkowo przeprowadzenie szybkiego chlorowania za pomocą 2 tabletek produktu BAYROL Chloriklar lub 50 g produktu BAYROL Chlorifix na każde 10 m3 wody w basenie.
Tabletek Chlorilong Supreme / Chlorilong nie wolno wrzucać bezpośrednio do wody ze względu na możliwość powstania białych odbarwień na pokryciu basenu, a zwłaszcza folii.
Należy unikać kontaktu tabletek z materiałami nieodpornymi na działanie chloru.
W celu zapobiegania rozwojowi glonów należy regularnie stosować Produkty BAYROL Desalgin lub Desalgine Jet zgodnie ze wskazówkami zawartymi na opakowaniu.
W przypadku wody o twardości większej niż 100 dH zaleca się stosowanie stabilizatora twardości wody BAYROL Calcinex, w celu zapobiegania wytrącaniu się i odkładaniu osadów wapnia.

Puszka 1 kg.
Wiadro 5 kg

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H319 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH 206 – Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczna gazy ( chlor )
P101 – W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dokumenty do pobrania

Chlorilong Classic w tabletkach, op. 5 kg

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293