Chlorilong Ultimate 7 w tabletkach, op. 4,8 kg

Dezynfekcja wody w basenach.
Dwuwarstwowe tabletki chlorowe do kompleksowej pielęgnacji wody

Chlorilong Ultimate 7 są tabletkami przeznaczonymi do kompleksowej pielęgnacji wody w basenach.
Zapewniają szokową i ciągłą dezynfekcję wody wraz z koagulacją, dzięki zastosowaniu dwóch substancji dezynfekujących, o zróżnicowanych właściwościach.
Niebieska część tabletki szybko rozpuszcza się w wodzie, zapewniając szokową dezynfekcję w celu usunięcia bakterii i zmętnienia wody w basenie oraz pozostałych zanieczyszczeń organicznych.
Biała część tabletki rozpuszcza się powoli, zapewniając ciągłą dezynfekcję i koagulację wody, w ciągu około 7 – 10 dni.
Tabletki o masie 300 g mają charakterystyczny zapach chloru.
Granulki z rozpuszczającej się tabletki, przenoszone są ze skimmera do wnętrza filtra i osiadają na złożu filtracyjnym. Jak wykazały badania firmy Bayrol, właśnie zanieczyszczenie złoża filtracyjnego jest najczęstszą przyczyną złej jakości wody w basenie.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,6. Tabletki należy umieszczać w skimmerze podczas pracy pompy obiegowej, po zakończeniu całodziennej eksploatacji basenu i wypłukaniu filtra. Po dozowaniu pompa powinna być jeszcze włączona przez co najmniej godzinę.
Jedna tabletka przeznaczona jest do uzdatniania wody w basenie o objętości około 30 m3 przez okres 10 – 14 dni, jednakże przy pierwszym dozowaniu należy użyć 2 tabletek na 30 m3 wody.
Zawartość wolnego chloru należy sprawdzać co najmniej raz w tygodniu za pomocą testera. Jeżeli zawartość ta jest mniejsza niż 0,3 mg/l należy użyć 2 tabletek Chlorilong Ultimate 7 na 30 m3 wody, natomiast jeśli jest wyższa niż 1,5 mg/l należy opuścić jedno dozowanie.
Dodatkowe wskazówki:
Dozować całą tabletkę. Nie należy wrzucać tabletek bezpośrednio do basenu (może spowodować odbarwienia). Nie stosować w basenach ze stojącą wodą.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą preparatów pH-Minus lub pH-Plus.
Tabletki nie należy wrzucać bezpośrednio do wody, aby uniknąć odbarwień pokrycia basenu, a zwłaszcza folii. Nie wolno ich także wrzucać do pojemników ze stojącą wodą.
Po wystąpieniu glonów można dodatkowo zastosować Desalgine lub Desalgine Jet zgodnie z zaleceniami zawartymi na opakowaniu.

Wiadro 4,8 kg

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH 206 – Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczna gazy ( chlor )
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dokumenty do pobrania

Chlorilong Ultimate 7 w tabletkach, op. 4,8 kg

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293