Complete & Easy w granulkach, op. 4,48 kg

Dezynfekcja wody i ograniczanie rozwoju alg w basenach.
Granulat w saszetkach do kompleksowej pielęgnacji wody

Complete & Easy służy do kompleksowej pielęgnacji wody w prywatnych basenach.
Każda podwójna saszetka zawiera substancje zapewniające skuteczną dezynfekcję wody wraz z koagulacją, oraz zapobiegające rozwojowi glonów. Odpowiedni dobór składników powoduje uzyskanie krystalicznie czystej wody i pozwala ograniczyć zużycie chloru przy tej samej skuteczności dezynfekcji.
W większej saszetce znajduje się łatwo rozpuszczalny granulat chlorowy, natomiast mniejsza saszetka zawiera substancje ograniczające rozwój glonów. Obie saszetki zawierają zróżnicowane dodatki, zapewniające skuteczną koagulację.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,6.
Podwójną saszetkę należy przeciąć za pomocą nożyczek i zawartość wsypać do basenu (wanny z hydromasażem) w pobliżu dysz dolotowych, podczas pracy pompy obiegowej. Dozować po zakończeniu całodziennej eksploatacji basenu i wypłukaniu filtra. Po dozowaniu pompa powinna być jeszcze włączona przez co najmniej godzinę.
Produkt dostępny jest saszetkach przeznaczonych do pielęgnacji wody w basenach do 20 m3 wody.
Jedna podwójna saszetka Complete & Easy przeznaczona jest do dezynfekcji wody i ograniczania rozwoju alg w basenie przez okres około 7 dni, jednakże przy pierwszym dozowaniu należy użyć 2 podwójnych saszetek. Następnie co tydzień należy dozować 1 podwójną saszetkę na objętość wody wskazaną na opakowaniu.
Dozowanie ze sprawdzaniem zawartości aktywnego chloru przy pomocy testera:
Po 1 godzinie od zakończenia dozowania sprawdzić zawartość aktywnego chloru w wodzie za pomocą testera. Powinna ona wynosić co najmniej 1,5 mg/l. Przy wartościach niższych od 0,3 mg/l dawkę należy zwiększyć, dodając drugą podwójną saszetkę produktu.
W przypadku niskiego obciążenia wody w basenie lub w wannie z hydromasażem, można zmniejszyć dawki produktu. W tym celu należy sprawdzać zawartość aktywnego chloru przed dozowaniem produktu i jeśli jest wyższa od 1,5 mg/l, przesunąć dozowanie na kolejny dzień. Przy zawartości wolnego chloru od 0,3 mg/l do 1,5 mg/l, utrzymywać tygodniowy cykl dozowania produktu.
Dodatkowe wskazówki:
Zawsze należy dozować całą zawartość podwójnej saszetki. Przy większej ilości kąpiących się, po burzach, przy wyższych temperaturach, przy śliskich osadach w basenie lub mętnej wodzie należy produkt dozować częściej lub w większych ilościach, aż do podwojenia normalnej dawki.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL pH-Minus lub pH-Plus.

Wiadro 2,24 kg
Wiadro 4,48 kg

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH206 – Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor )
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dokumenty do pobrania

Complete & Easy w granulkach, op. 4,48 kg

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293