Soft & Easy w granulkach, op. 5,04 kg (1 saszetka dla basenu do 30 m3)

Dezynfekcja wody i ograniczanie rozwoju alg w basenach
Granulat w saszetkach z aktywnym tlenem do kompleksowej pielęgnacji wody

Soft&Easy służy do kompleksowej pielęgnacji wody w prywatnych basenach.
Każda podwójna saszetka zawiera substancje zapewniające skuteczną dezynfekcję wody wraz z koagulacją, oraz zapobiegające rozwojowi glonów. Odpowiedni dobór składników powoduje uzyskanie krystalicznie czystej wody, pozbawionej zapachu chloru.
W większej saszetce znajduje się łatwo rozpuszczalny granulat z aktywnym tlenem, natomiast mniejsza saszetka zawiera substancje ograniczające rozwój glonów. Produkt zawiera zróżnicowane dodatki, zapewniające skuteczną koagulację. Dzięki dodatkowi stabilizatora uniemożliwia odkładanie się osadów wapnia przy twardej wodzie.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,6.
Podwójną saszetkę należy przeciąć za pomocą nożyczek i zawartość wsypać do basenu (wanny z hydromasażem) w pobliżu dysz dolotowych, podczas pracy pompy obiegowej. Dozować po zakończeniu całodziennej eksploatacji basenu i wypłukaniu filtra. Po dozowaniu pompa powinna być jeszcze włączona przez co najmniej godzinę.
Produkt dostępny jest w dwóch wielkościach saszetek, przeznaczonych do pielęgnacji 20 m3 wody lub 30 m3 wody. Przed dozowaniem sprawdzić informację na opakowaniu.
Jedna podwójna saszetka Soft&Easy przeznaczona jest do dezynfekcji wody i ograniczania rozwoju alg w basenie (wannie z hydromasażem) o objętości wskazanej na opakowaniu przez okres około 7 dni, jednakże przy pierwszym dozowaniu należy użyć 2 podwójnych saszetek. Następnie co tydzień należy dozować 1 podwójną saszetkę na objętość wody wskazaną na opakowaniu.
Dozowanie ze sprawdzaniem zawartości aktywnego tlenu przy pomocy testera, wyskalowanego na zawartość substancji czynnej „bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu”:
Po 1 do 2 godzin od zakończenia dozowania sprawdzić zawartość aktywnego tlenu w wodzie za pomocą testera. Powinna ona wynosić co najmniej 8 mg/l substancji czynnej. Przy wartościach niższych od 5 mg/l substancji czynnej – dawkę należy zwiększyć, dodając drugą saszetkę produktu.
W przypadku niskiego obciążenia wody w basenie lub w wannie z hydromasażem oraz w korzystnych warunkach, można zmniejszyć dawki produktu. W tym celu należy sprawdzić zawartość aktywnego tlenu przed dozowaniem produktu i jeśli jest wyższa od 8 mg/l substancji czynnej, przesunąć dozowanie na kolejny dzień. Przy zawartości aktywnego tlenu, w skali substancji czynnej od 5 mg/l do 8 mg/l, utrzymać tygodniowy cykl dozowania produktu.
Dodatkowe wskazówki:
Zawsze należy dozować całą zawartość saszetki.
Wysoka temperatura wody w basenie lub wannie powoduje szybszy rozkład aktywnego tlenu. Przy temperaturze wody do 22 oC dozowanie przeprowadzać jak opisano wyżej, w cyklach tygodniowych.
Przy temperaturze wody od 23 oC do 28 oC należy sprawdzać zawartość aktywnego tlenu (dozowanie ze sprawdzaniem zawartości aktywnego tlenu za pomocą testera, wyskalowanego na zawartość substancji czynnej). Jeśli woda ma temperaturę wyższą od 28 oC dozować podwójną dawkę – dwie saszetki produktu.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL pH-Minus lub pH-Plus.
Produkt jest kompatybilny z chlorem – w przypadku kłopotów z mętną wodą czy dużą ilością glonów zaleca się przeprowadzenie szokowego chlorowania za pomocą środków Chloriklar lub Chlorifix.

Wiadro 2,24 kg – 20 m3
Wiadro 4,48 kg – 20 m3
Wiadro 5,04 kg – 30 m3

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dokumenty do pobrania

Soft & Easy w granulkach, op. 5,04 kg (1 saszetka dla basenu do 30 m3)

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293