Quickflock Automatic+ w płynie do dozowania automatycznego, op. 20 kg

Koagulacja wody
Koagulant w płynie do automatycznego dozowania w małych basenach

Qickflock Automatic + jest bardzo skutecznym preparatem przeznaczonym do ciągłej koagulacji zanieczyszczeń na filtrach piaskowych w małych basenach wyposażonych w automatyczną instalację dozującą. Działa skutecznie zakresie wartości pH = 6,5 – 8,0.

Zmętnienie tworzą koloidalnie rozproszone oraz częściowo rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia, które ze względu na swoje małe rozmiary są niemożliwe do odfiltrowania na filtrach piaskowych. Rozpuszczający się w wodzie koagulant powoduje powstawanie przed filtrem kłaczków, które pochłaniają najdrobniejsze zanieczyszczenia powodujące zmętnienie oraz zabarwienie wody. Kłaczki z zanieczyszczeniami osiadają na filtrze, a następnie są usuwane w trakcie płukania wstecznego filtra. Dzięki temu woda w basenie staje się krystalicznie i higienicznie czysta.

Systematycznie prowadzona koagulacja zwiększa skuteczność działania środków dezynfekcyjnych oraz zmniejsza ich zużycie, gdyż wiele zanieczyszczeń organicznych jest usuwanych z wody wraz z wytworzonymi kłaczkami podczas płukania wstecznego filtra. Efekt koagulacji jest szczególnie widoczny przy używaniu mniej skutecznego od chloru dezynfektanta jakim jest aktywny tlen.

Quickflock Automatic + jest bezbarwnym i przeźroczystym płynem zawierającym sol glinu o dużej czystości chemicznej. Dodatkowym składnikiem jest nie pieniący preparat do zapobiegania rozwojowi glonów. Przy systematycznym stosowaniu Quickflock Automatic + użycie tradycyjnych środków przeciw glonom z grupy Desalgine jest zbędne.

Quickflock Automatic + powinien być dozowany bezpośrednio z pojemnika fabrycznego przez pompę dozującą z wydajnością 0,3 – 1,0 ml na jeden m3 wody obiegowej. Zaleca się początkowe ustawienie jak najmniejszej dawki, a jeśli po kilku dniach dozowania zmętnienie nie ustąpi całkowicie, to należy stopniowo zwiększać wydajność pompy dozującej.

Przy ciągłej koagulacji należy pamiętać o zwiększonym osadzaniu się zanieczyszczeń w filtrze i o systematycznym płukaniu wstecznym filtra.
Preparatu nie należy wlewać bezpośrednio do basenu.
Stosowanie Quickflock Automatic + zaleca się szczególnie w basenach z oświetleniem podwodnym, gdyż w świetle reflektorów drobne zanieczyszczenia wody są szczególnie widoczne.

Kanister 20 kg.

H318 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P311 – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dokumenty do pobrania

Quickflock Automatic+ w płynie do dozowania automatycznego, op. 20 kg

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293