Superflock Plus w postaci wkładów, op. 1 kg

Koagulacja wody
Koagulant w woreczkach do ręcznego dozowania

Za pomocą Superflock Plus można skutecznie usuwać zmętnienie wody w małych basenach wyposażonych w filtry piaskowe.
Zmętnienie tworzą koloidalnie rozproszone oraz częściowo rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia, które ze względu na swoje małe rozmiary są niemożliwe do odfiltrowania na filtrach piaskowych.
Rozpuszczający się w wodzie koagulant powoduje powstawanie przed filtrem kłaczków, które pochłaniają najdrobniejsze zanieczyszczenia powodujące zmętnienie oraz zabarwienie wody.
Kłaczki z zanieczyszczeniami osiadają na filtrze, a następnie są usuwane w trakcie płukania wstecznego filtra. Dzięki temu woda w basenie staje się krystalicznie i higienicznie czysta.
Systematycznie prowadzona koagulacja zwiększa skuteczność działania środków dezynfekcyjnych oraz zmniejsza ich zużycie, gdyż wiele zanieczyszczeń organicznych jest usuwanych z wody wraz z wytworzonymi kłaczkami podczas płukania wstecznego filtra.
Efekt koagulacji jest szczególnie widoczny przy używaniu mniej skutecznego od chloru dezynfektanta jakim jest aktywny tlen.
Superflock Plus ma postać tabletek umieszczonych w woreczkach o wadze 125 g. Specjalnie dobrany materiał woreczka opóźnia proces rozpuszczania się tabletek i powoduje, że koagulant działa skutecznie przez kilka dni powodując długotrwałe kłaczkowanie zanieczyszczeń.
Efekt takiego działania jest zdecydowanie lepszy niż w przypadku stosowania koagulanta do dozowania ręcznego w postaci płynu, gdzie proces kłaczkowania jest krótkotrwały i występuje zaraz po wlaniu preparatu do basenu.
Superflock Plus zawiera zawiera siarczan glinu oraz związki lantanu, które doskonale usuwają z wody fosforany będące główną pożywką dla glonów. Dlatego też preparat ten dodatkowo zapobiega rozwojowi glonów.

Woreczek Superflock Plus należy raz na 1–2 tygodnie umieścić w skimmerze lub w zbiorniku przelewowym w pobliżu ssania pompy obiegowej, najlepiej po przeprowadzeniu płukania wstecznego filtra. Jeden woreczek wystarcza maksymalnie na 50 m3 wody w basenie. W przypadku większych basenów należy użyć jednocześnie większej ilości woreczków.

Aby koagulacja była skuteczna instalacja filtracyjna musi być sprawna, a zwłaszcza złoże piaskowe powinno mieć odpowiednią jakość i granulację. Ponadto wydajność pompy i wielkość filtra powinny być odpowiednio dobrane i dostosowane do objętości basenu.
Zwiększona ilość zanieczyszczeń osadzających się na filtrze w czasie prowadzenia koagulacji wymaga częstszego płukania wstecznego filtra.
Jeśli pomimo użycia Superflock Plus woda nie staje się klarowna, to należy przeprowadzić szokowe chlorowanie za pomocą preparatów Chloriklar lub Chlorifix. W większości przypadków przynosi to spodziewany efekt.
W przypadku konieczności usunięcia jonów miedzi powodujących niebieskawo-zielone zabarwienie wody konieczne jest zwiększenie wartości pH do 7,5 – 7,8.
Stosowanie Superflock Plus zaleca się szczególnie w basenach z oświetleniem podwodnym, gdyż w świetle reflektorów drobne zanieczyszczenia wody są szczególnie widoczne.

Karton 1 kg (8 woreczków).

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P311 –Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

Dokumenty do pobrania

Superflock Plus w postaci wkładów, op. 1 kg

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293