Puripool w płynie, op. 1 l

Płyn do ograniczania rozwoju alg w basenach kąpielowych w sezonie
zimowym, kiedy basen nie jest używany.

Puripool Super to skoncentrowany płyn o wysokiej zawartości składników aktywnych. Specjalna formuła skutecznie zapobiega osadzaniu się kamienia w basenie podczas zimowania.
Ponadto Puripool® Super zawiera środek przeciw glonom, który zapobiega namnażaniu się glonów, gdy temperatura wzrasta wczesną wiosną. Koncentrat działa przez całą zimę.
Puripool Super nie zawiera metali ciężkich, takich jak siarczan miedzi, nie pieni się, jest odporny na działanie chloru i ma neutralne pH. Dzięki Puripool® Super konserwacja wody na zimę w
basenach jest łatwiejsza, szybsza i tańsza.

Po zakończeniu sezonu i wyłączeniu pompy obiegowej dodać jednorazowo do wody.
Puripool Super w wielu miejscach basenu ( w celu równomiernego rozprowadzenia produktu ) po rozcieńczeniu go wodą w stosunku 1:10.
Dawkowanie: 0,5l / 10m3 wody.

Należy jednocześnie pamiętać o obniżeniu poziomu wody poniżej dysz dopływowych, opróżnieniu rurociągów zewnętrznych z wody oraz o umieszczeniu w wodzie elastycznych boi kompensujących nacisk lodu.
Po procesie dezynfekcji jakość wody powinna być zgodna z dopuszczalnymi wartościami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Butelka 1 l

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P308+P311– W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Dokumenty do pobrania

Puripool w płynie, op. 1 l

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293