Filter Cleaner w granulkach, op. 0,8 kg

Czyszczenie wkładów filtracyjnych katridżowych

Produkt do czyszczenia i wydłużenia żywotności wkładów filtracyjnych (katridżowych). W trakcie filtracji w kartridżach odkładają się wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Mogą one powodować trudności z pielęgnacją wody i jej dezynfekcją. Produkt Filter Cleaner został opracowany i sprawdzony jako granulat dedykowany do czyszczenia filtrów (kartridżów) w wannach SPA.

Rozpuścić całą zawartość saszetki w wiadrze z wodą. Przy dużych wkładach należy rozpuścić 2 saszetki. Przed przystąpieniem do czyszczenia wkładu należy usunąć duże cząstki brudu i wkład zanurzyć w przygotowanym roztworze (używać rękawic ochronnych). Filtr pozostawić zanurzony w roztworze od 3 do 5 godzin w zależności od stopnia za-brudzenia, obracając kilkakrotnie w odstępach czasu. Po zakończonych czynnościach przemyć filtr czystą wodą.
Filtr należy czyścić co 4 tygodnie (czyszczenie przeprowadzać częściej w przypadku częstego użytkowania SPA). Co 6 miesięcy należy wymieniać wkład filtracyjny.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • Działa drażniąco na skórę.
 • Działa drażniąco na oczy.
 • Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Środki ostrożności:

 • Unikać uwolnienia do środowiska
 • Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć so-czewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • Przechowywać pod zamknięciem.
 • Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.
 • Zdjąć zanieczyszczoną odzież
 • W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
 • Chronić przed dziećmi.
 • W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

Dokumenty do pobrania

Filter Cleaner w granulkach, op. 0,8 kg

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293