Pipework Cleaner w granulkach, op. 1 kg

Konserwacja i czyszczenie instalacji basenów i wanien SPA

Produkt do czyszczenia instalacji wanien SPA i basenów przed wymianą wody.
W trakcie użytkowania basenu, w rurociągach i oprzyrządowaniu odkładają się zanieczyszczenia w postaci osadów.
Mogą one powodować trudności z pielęgnacją wody i jej dezynfekcją. Produkt Pipework Cleaner został opracowany i sprawdzony jako granulat dedykowany do głębokiego czyszczenia rurociągów i oprzyrządowania SPA.

Zalecana dawka 200 g/m3 wody. Dodawać odmierzoną dawkę produktu do kartridża filtra, skimmera lub jednostki dozującej i włączyć pompę na około 5 minut. Produkt można dozować do wody w basenie, po uprzednim rozpuszczeniu granulatu w wiaderku (5 litrów wody na każde 200 g produktu). Zawartość wiaderka wlać do wody podczas pracy pompy i pozostawić włączoną pompę na około 5 minut.
Po wyłączeniu pompy odczekać około 1 godzinę i włączyć ponownie pompę na krótki czas. Osady i zanieczyszczenia powinny być usuwane do basenu / SPA.
Wypuścić wodę z wanny SPA / basenu i orurowania. W miarę potrzeby wyczyścić nieckę wanny SPA / basenu przy pomocy Surface Cleaner.
Napełnić wannę SPA / basen świeżą wodą.
Nie stosować w basenach ze stojącą wodą.

Puszka 1 kg

H302 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
P260 – Nie wdychać pyłu.
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dokumenty do pobrania

Pipework Cleaner w granulkach, op. 1 kg

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293