pH-Minus Professional 45% w płynie, op. 20 l

Regulacja odczynu pH wody
Przeznaczony do obniżania wartości pH

pH-Minus Professional w płynie służy do ciągłego obniżania i stabilizowania wartości pH wody. Produkt powinien być stosowany wyłącznie w basenach posiadających automatyczną instalację dozującą.
Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4.
pH-Minus Professional w płynie zawiera kwas siarkowy o stężeniu 45% i jest środkiem o dużej czystości chemicznej dzięki użyciu w procesie produkcji wody destylowanej.

Stosowanie środka powinno odbywać się tylko za pomocą stacji pomiarowo-regulacyjnej i pompy dozującej bezpośrednio z pojemnika fabrycznego.
W celu obniżenia odczynu wody o 0,1 pH potrzeba 1 l pH-Minus w płynie na 100 m3 wody w basenie.

pH Minus Professional w płynie jest produktem gotowym do bezpośredniego użycia. Do produktu nie wolno dolewać wody.
Stosując pH Minus Professional w płynie należy zapoznać się koniecznie z instrukcją obsługi automatycznej instalacji dozującej.

Kanister 20 l

H290 – Może powodować korozję metali.
H319 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami ): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P330 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P309+P311 – W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem

Dokumenty do pobrania

pH-Minus Professional 45% w płynie, op. 20 l

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293