pH-Minus w granulkach, op. 1,5 (SPA TIME)

Regulacja odczynu pH wody
Granulat przeznaczony do obniżania wartości pH

pH-Minus służy do obniżania i stabilizowania wartości pH wody w wannach SPA i basenach kąpielowych. Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie wartości pH w zakresie 7,0 – 7,6.
pH-Minus jest produktem o wysokiej jakości i czystości chemicznej.
Nie zanieczyszcza i nie powoduje zmętnienia wody.
Jest szybko i całkowicie rozpuszczalny w wodzie i bardzo poręczny w użyciu. Preparat zawiera dwusiarczan sodu i ma wygląd małych, żółtawych i bezwonnych granulek.

Aby utrzymać wartość odczynu wody w najkorzystniejszym zakresie pH = 7,0 – 7,6 należy mierzyć tę wartość 1 – 2 razy w tygodniu za pomocą testera i w razie potrzeby wartość tę korygować.
W celu obniżenia odczynu o 0,1 pH potrzeba 10 g pH-Minus na 1 m3 wody w wannie SPA i basenach kąpielowych.

pH Minus należy dozować porcjami do wody podczas pracy pompy obiegowej.
Preparatu nie należy dozować przed filtrem.
Po dozowaniu należy odczekać co najmniej 2 godziny i skontrolować wartość pH. W razie zbyt niskiego odczynu dozowanie należy powtórzyć.

Puszka 1,5 kg

H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
H319 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P305+P351+P330 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P309+P311 – W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

Dokumenty do pobrania

pH-Minus w granulkach, op. 1,5 (SPA TIME)

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293