pH-Plus w granulkach, op. 5 kg

Regulacja odczynu pH wody
Granulat przeznaczony do podwyższania wartości pH

pH-Plus służy do podwyższania wartości pH oraz alkaliczności całkowitej wody w basenach kąpielowych. Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie
odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4.
pH-Plus jest produktem o wysokiej czystości chemicznej.
Nie zanieczyszcza i nie powoduje zmętnienia wody. Jest szybko i całkowicie rozpuszczalny w wodzie i bardzo poręczny w użyciu.
Preparat zawiera węglan i dwuwęglan sodu i ma wygląd małych, białych i bezwonnych granulek.

Aby utrzymać wartość odczynu wody w najkorzystniejszym zakresie pH = 7,0 – 7,4 należy mierzyć tę wartość 1 – 2 razy w tygodniu za pomocą testera i w razie potrzeby wartość tę korygować.
W celu obniżenia odczynu o 0,1 pH potrzeba 100 g pH-Plus na 10 m3 wody w basenie.

pH Plus należy dozować porcjami do wody w pobliżu dysz dopływowych lub w wielu miejscach basenu podczas pracy pompy obiegowej.
Preparatu nie należy dozować przed filtrem.
Po dozowaniu należy odczekać co najmniej 2 godziny i skontrolować wartość pH. W razie zbyt niskiego odczynu dozowanie należy powtórzyć.
W przypadku konieczności użycia dużych ilości preparatu należy dozować go małymi porcjami w wielu miejscach basenu, gdyż lokalne zwiększenie odczynu w wodzie może powodować wytrącanie się osadów wapnia, zwłaszcza przy twardej wodzie.

Karton 1,5 kg (3 torebki po 500 g).
Wiadro 5 kg.

H319 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem
P405 – Przechowywać pod zamknięciem
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

Dokumenty do pobrania

pH-Plus w granulkach, op. 5 kg

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293