Desalgin C w płynie, op. 30 kg

Ogranicza rozwój alg w basenach.
Nisko pieniący skoncentrowany produkt w płynie.

Desalgine® C jest niepieniącym produktem ograniczającym rozwój alg i zalecanym do
Działa skutecznie minimum przez 72 godziny.
Posiada dodatkowo właściwości klarowania wody (usuwa zmętnienie).

Desalgine® C ma postać niebieskiej cieczy o charakterystycznym zapachu i zawiera czwartorzędowe związki amoniowe,benzylo-C12-18- alkildimetylowe, chlorki 95 g/kg.

Desalgine® jest ekonomiczny w użyciu dzięki optymalnym dawkom. Posiada obojętne pH, nie zawiera chloru i metali ciężkich. Nie stwierdzono działania uczulającego.

Pierwsze dozowanie po napełnieniu basenu – od 1 l do 2 l produktu na 100 m3 wody w basenie.
Dozowanie cotygodniowe – raz w tygodniu dozować 0,3 l (basen kryty) lub 0,5 l (basen otwarty) produktu na 100 m3 wody w basenie.
Przy dużej ilości osób korzystających z kąpieli, po burzach, w czasie wysokich temperatur powietrza oraz po pojawieniu się śliskich osadów w basenie zalecane jest zwiększenie dawki, nie przekraczając podwojenia normalnej dawki, lub częstotliwości dozowania produktu.
Przed dozowaniem sprawdzić odczyn pH wody i w razie potrzeby skorygować do optymalnej wartości pH = 7,0 – 7,4.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów produkt Desalgine® C dozować pobliżu dysz dopływowych.
Nie rozcieńczać produktu.
Dozowanie powinno być regularne i w wymaganej ilości.
Nie stosować produktu w zarybionych zbiornikach.
Po pojawieniu się większej ilości glonów (zazielenie wody, śliskie osady, które nie ustępują po użyciu zwiększonych dawek Desalgine C) – dozować od 3 do 5 l produktu na 100 m3 wody w basenie oraz przechlorować szokowo basen, używając produktów BAYROL – 100 tabletek Chloriklar (lub 2000 g granulatu Chlorifix) na 100 m3 wody, najlepiej po uprzednim rozpuszczeniu w plastykowym wiadrze. Przed dozowaniem produktów do dezynfekcji sprawdzić odczyn pH wody i w razie potrzeby skorygować do optymalnej wartości pH = 7,0 – 7,4. Z basenu można korzystać po wykonaniu prób na zawartość wolnego chloru wodzie. Szczegółowe informacje w ulotce produktów do dezynfekcji wody basenowej.
Niecka basenu – ściany i dno basenu spryskać roztworem 200 ml preparatu na 10 l wody i pozostawić do wyschnięcia.

Kanister 30 l

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami ): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dokumenty do pobrania

Desalgin C w płynie, op. 30 kg

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293