Desalgin Jet w płynie, op. 5 l

Ogranicza rozwój alg w basenach.
Nie pieniący skoncentrowany produkt w płynie.

Desalgine® Jet jest niepieniącym produktem ograniczającym rozwój alg i zalecanym do stosowania w prywatnych basenach wyposażonych w sztuczny nurt (przeciwprąd).
Działa skutecznie minimum przez 72 godziny.
Posiada dodatkowo właściwości klarowania wody (usuwa zmętnienie).
Desalgine® Jet ma postać niebieskiej cieczy o charakterystycznym zapachu i zawiera polimeryczny czwartorzędowy chlorek amoniowy 225 g/kg.
Desalgine® Jet jest ekonomiczny w użyciu dzięki dużej zawartości aktywnych składników i optymalnym dawkom. Posiada obojętne pH, nie zawiera chloru i metali ciężkich. Nie działa drażniąco na skórę. Nie stwierdzono działania uczulającego.

Pierwsze dozowanie po napełnieniu basenu – 150 ml produktu na 10 m3 wody w basenie.
Dozowanie cotygodniowe – raz w tygodniu dozować 30 ml (basen kryty) lub 50 ml (basen zewnętrzny) produktu na 10 m3 wody w basenie.
W przypadku dużej ilości osób korzystających z kąpieli, dużych opadów lub wysokich temperatur oraz po pojawieniu się śliskich osadów na ścianach basenu, należy zwiększyć częstotliwość dozowania lub zwiększyć dawkę produktu, nie przekraczając podwojenia normalnej dawki.
Przed dozowaniem sprawdzić odczyn pH wody i w razie potrzeby skorygować do optymalnej wartości pH = 7,0 – 7,4.

W celu lepszego wymieszania Desalgine® Jet należy dozować w pobliżu dysz dopływowych do basenu.
Zaleca się dozowanie w postaci cieczy roboczej, po wymieszaniu w wiadrze odmierzonej dawki produktu, z kilkoma litrami wody. Nie przechowywać rozcieńczonego produktu.
Dozowanie powinno być regularne i w wymaganej ilości.
Nie stosować produktu w zarybionych zbiornikach.
Po pojawieniu się większej ilości glonów (zazielenie wody, śliskie osady, które nie ustępują po użyciu zwiększonych dawek Desalgine JET) – dozować 250 ml produktu na 10 m3 wody w basenie oraz przechlorować szokowo basen, używając produktów BAYROL – 10 tabletek Chloriklar (lub 200 g granulatu Chlorifix) na 10 m3 wody, najlepiej po uprzednim rozpuszczeniu w plastykowym wiadrze.
Przed dozowaniem produktów do dezynfekcji sprawdzić odczyn pH wody i w razie potrzeby skorygować do optymalnej wartości pH = 7,0 – 7,4. Z basenu można korzystać po wykonaniu prób na zawartość wolnego chloru wodzie. Szczegółowe informacje w ulotce produktów do dezynfekcji wody basenowej.
Niecka basenu – ściany i dno basenu spryskać roztworem 200 ml preparatu na 10 l wody i pozostawić do wyschnięcia.

Kanister 1 l
Kanister 3 l

H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
P101 – W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dokumenty do pobrania

Desalgin Jet w płynie, op. 5 l

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293